Driftpaket Bas

Driftpaket Bas ger företag med egen IT-avdelning tillgång till Barracuda Managed Workplace (MW) via externa servrar, hanterade av Västgöta-Data AB. Med minimal investering och tid från idé till färdig lösning erbjuder vi baskonfiguration och assistans löpande. Konfiguration av MW hanteras sedan av den egna organisationen.

Avtalet är framtaget för organisationer med verksamhetskritisk IT som till fastpris, med egen personal, önskar hantera hela eller delar av sitt systemunderhåll avseende förvaltning, utrustningsbyten och IT-stöd med hjälp av ett effektivt RMM-verktyg.

Beskrivning

Barracuda Managed Workplace (MW) som Remote Monitoring and Managementlösning (RMM). MW gör att ni kan fjärrstyra, övervaka och hantera datorer, servrar och nätverksutrustning för att snabbt och effektivt avhjälpa potentiella eller konstaterade fel.

Basavtalet möjliggör MW hos organisationer med egen IT-avdelning. Vi erbjuder en komplett underhållen och driftsäker systemarkitektur för MW som en tjänst vilket minimerar ledtider och investeringar. Med ett verktyg i teknisk framkant kan automatisering, proaktiv monitorering och förebyggande underhåll minimera avbrott och säkerställa ett väl fungerande IT-system.

Basavtalet ger er tillgång till all funktionalitet grundlicenserna erbjuder, inklusive Office 365 och Hyper-V- övervakning; ytterligare externa servicemoduler kan installeras men ingår ej i grundlicensen. Monitorering, underhåll samt baskonfiguration sker löpande, och åtkomst till MW enligt överenskommet fastpris baserat på ert val av monitorerade enheter och utrustning.

Villkor

Västgöta-Data AB fokuserar på långa kundsamarbeten, långsiktiga lösningar och nära samarbeten; i samband med detta erbjuder vi i samband med detta avtal den kompetens som företaget har att erbjuda både inom support och drift men också inom systemutveckling, programmering, databaser och utredningar kring effektivisering och lönsamhet. Driftpaket Bas förutsätter att kunden själv hanterar och konfigurerar MW och att Västgöta-Data AB sköter drift av de servrar och den hårdvara där MW körs. Vi kan naturligtvis hjälpa till vid behov antingen som en del av avtalet, löpande eller som en kombination.

Avtal tecknas löpande med 3 månaders uppsägningstid. Jouravgift, för vår tillgänglighet och för de enheter som skall ingå i serviceplanen tecknas enligt överenskommelse. I jouravgiften ingår varje månad ett avtalat antal timmars support och underhåll, samt tid för hantering av brandvägg/router/utveckling och tid för projektledning och koordinering. avtalade timmar genomförs under kontorstid (08.00-17:00) per månad. Vid eventuella problem påbörjas felsökning senast nästa arbetsdag och tiden räknas per påbörjad halvtimme. Icke utnyttjade timmar kan ej överföras till nästa månad. Semestertider eller andra veckor med begränsad tillgänglighet meddelas av Västgöta-Data AB i förväg (3 veckor). Kunden äger rätt att komplettera med fler enheter (i antal) efter hand vilket leder förlängning av avtalet enligt ovan.

För fasta tidsåtaganden gällande beställda arbeten enligt avtalet ska kunden ha moderna arbetsstationer, bärbara datorer, plattor eller telefoner med moderna webbläsare. Med moderna avses i detta sammanhang enheter eller klienter som ligger inom ordinarie mjukvaru- eller hårdvaru-tillverkares uppdateringscykel gällande hårdvara och mjukvara, dvs där operativsystem eller tilläggsprogramvara tekniskt sett går att uppgradera till senaste version och då stöds av hårdvaran fullt ut. Uppgradering till senaste version av såväl operativsystem och mjukvara kan komma att krävas för full funktionalitet. För arbete med hårdvara och mjukvara som ej innefattas i ovanstående definition faktureras löpande per halvtimme enligt taxa nedan. Överskjutande tid faktureras enligt aktuell prislista baserat på vad som ska göras under vardagar (08:00-17:00) och övrig tid faktureras enligt Allmänna bestämmelser IT-Tjänster version 2014 punkt 9.2. Priser för eventuella inköp av utrustning, komponenter och licenser för kunds räkning samt för resor längre än 50km tillkommer. I övrigt gäller IT & Telekomföretagens Allmänna bestämmelser IT-Tjänster version 2014.