Driftpaket Guld

Driftpaket Guld ger organisationen ett effektivt skydd mot virus och skadlig kod, proaktiv system- och nätverksmonitorering, automatiserad patchning och underhåll av servrar och klienter samt vid behov tillgång till en kunnig supportavdelning.

Avtalet är framtaget för organisationer med verksamhetskritisk IT som till fastpris vill outsourca hela eller delar av sitt systemunderhåll avseende löpande förvaltning, utrustningsbyten och IT-verksamhetens stöd för daglig verksamhet. För dessa organisationer innebär ett säkert och väl fungerande IT-stöd en kritisk resurs för den dagliga verksamheten.

Beskrivning

Syftet med Guldavtalet är att till fastpris monitorera, förebygga avbrott och underhålla verksamhetens IT-system, säkerställa återställningskapacitet och minimera IT-relaterade avbrott beroende på säkerhetsaspekter, virus och skadlig kod, felaktigt konfigurerad eller trasig utrustning eller mjukvaruproblem. Skulle detta inträffa infaller definierade åtgärdsplaner för att återställa och säkerställa ett väl fungerande IT-system. Monitorering och underhåll sker löpande, enligt överenskommet fastpris.

Västgöta-Data AB använder Barracuda Managed Workplace (MW) som Remote Monitoring and Managementlösning (RMM). MW gör att vi kan fjärrstyra, övervaka och hantera datorer, servrar och nätverksutrustning för att snabbt och effektivt kunna hjälpa er. Beroende på organisationens behov och preferenser kan vi med MW erbjuda flera serviceavtal med ökande grad av proaktivitet, hantering, automatisering av och rapportering.

Villkor

Västgöta-Data AB fokuserar på långa kundsamarbeten, långsiktiga lösningar och nära samarbeten; i samband med detta erbjuder vi i samband med detta avtal den kompetens som företaget har att erbjuda både inom support och drift men också inom systemutveckling, programmering, databaser och utredningar kring effektivisering och lönsamhet.

Avtal tecknas löpande med 3 månaders uppsägningstid. Jouravgift, för vår tillgänglighet och för de enheter som skall ingå i serviceplanen tecknas enligt överenskommelse. I jouravgiften ingår varje månad ett avtalat antal timmars support och underhåll, samt tid för hantering av brandvägg/router/utveckling och tid för projektledning och koordinering. avtalade timmar genomförs under kontorstid (08.00-17:00) per månad. Vid eventuella problem påbörjas felsökning senast nästa arbetsdag och tiden räknas per påbörjad halvtimme. Icke utnyttjade timmar kan ej överföras till nästa månad. Semestertider eller andra veckor med begränsad tillgänglighet meddelas av Västgöta-Data AB i förväg (3 veckor). Kunden äger rätt att komplettera med fler enheter (i antal) efter hand vilket leder förlängning av avtalet enligt ovan.

För fasta tidsåttaganden gällande arbeten enligt avtalet ska kunden ha moderna arbetsstationer, bärbara datorer, plattor eller telefoner med moderna webbläsare. Med moderna avses i detta sammanhang enheter eller klienter som ligger inom ordinarie mjukvaru- eller hårdvaru-tillverkares uppdateringscykel gällande hårdvara och mjukvara, dvs där operativsystem eller tilläggsprogramvara tekniskt sett går att uppgradera till senaste version och då stöds av hårdvaran fullt ut. Uppgradering till senaste version av såväl operativsystem och mjukvara kan komma att krävas för full funktionalitet. För arbete med hårdvara och mjukvara som ej innefattas i ovanstående definition faktureras löpande per halvtimme enligt taxa nedan. Överskjutande tid faktureras enligt aktuell prislista baserat på vad som ska göras under vardagar (08:00-17:00) och övrig tid faktureras enligt Allmänna bestämmelser IT-Tjänster version 2014 punkt 9.2. Priser för eventuella inköp av utrustning, komponenter och licenser för kunds räkning samt för resor längre än 50km tillkommer. I övrigt gäller IT & Telekomföretagens Allmänna bestämmelser IT-Tjänster version 2014.