Affärsetik

Vi följer IT&Telekomföretagens Affärsetiska Grundprinciper, och som bifogas våra avtal. Dessa innebär i korthet:

  • Vi arbetar systematiskt för att främja mångfald och motverka diskriminering.
  • Vi värnar om en god arbetsmiljö för alla våra anställda oavsett förutsättningar.
  • Vi arbetar för en hållbar utveckling där företaget gör ett minimalt miljöavtryck.
  • Vi följer och respekterar andras immateriella rättigheter och affärshemligheter.
  • Vi tolererar inte barnarbete och kommer inte anlita någon underleverantör som, ens indirekt, använder sig detta.
  • Vi motverkar mutor, bestickning och andra former av korruption.
  • Vi värnar om varje individs integritet och är varsamma om känsliga uppgifter.
  • Vi anser att en fri marknadsmässig konkurrens är en förutsättning för tillväxt och utveckling.

Socialt ansvarstagande – Barn och Ungdom

Arbete för ökat teknikintresse
Vi har sedan ett decennium varit med och arrangerat First Lego League. Tävlingen är en ansats från Lego-koncernen, tillsammans med Statoil och FIRST att globalt öka teknikintresse hos barn och ungdomar genom en internationell tävling där lag av barn i åldrarna 10-16 år tävlar mot varandra genom att bygga robotar och programmera dessa i Lego Mindstorms® för att lösa olika tävlingsuppgifter som varierar varje år.

Sponsring
Vi arbetar aktivt med att stötta ungdomars föreningsverksamhet med sponsring av olika slag. Hälften av sponsringsbudgeten är dedikerad till små föreningar och udda sporter som traditionellt har svårt att få in pengar.

Mentorskap
Vi deltar i ett mentorskapsprogram hos Högskolan i Skövde där vi agerar mentorer åt ett antal ungdomar på väg ut i arbetslivet. Vi följer ungdomarna under ett år, med träffar ett par gånger per månad och ger tips och råd om vad övergången mellan skola och arbetsliv innebär.

Praktik och skolsamarbete
Vi har satt en nivå att ta in praktikanter från skolor så att de utgör ca 10% av de som sysselsätts i företaget. Som elev får du vara med och se hur arbete mot kunder ser ut och du ges arbetsuppgifter som liknar de du kan komma att stöta på senare i ditt yrkesliv.
Vi sitter även med i programrådet för T4, som utgör ett mjukvarufokuserat fjärde år på teknikprogrammet hos IT Gymnaiet i Skövde.
Vi är med och handleder examensarbeten för intresserade studenter från högskolor. Vi kan både ge egna idéer samt handleda utifrån studenternas idéer. Handledarna vi använder oss av har själva arbetat inom akademien och har var och en handlett dussintals examensarbeten till godkänt.


Socialt ansvarstagande – Jämställdhet och Mångfald

(Re)Habilitering
Vi har fleråriga samrabeten med Arbetslivsresurs och Arbetsförmedlingen där vi är med och under lång tid arbetsprövar, -bedömer och -tränar personer där arbetsförmågan inte är fullt klarlagd i syfte att habilitera eller rehabilitera personen till ett liv på arbetsmarknaden. Åtagandet för varje individ är ungefär ett år och vi ser här en chans att träna upp i syfte att när prövningen är slut anställa personen enligt de anpasningar som vi kommit fram till.
Vi har lagt oss på en nivå att de som vi har inne utgör ca 10% av de som är sysselsatta i företaget och arbetsuppgifterna är blandat övningsuppgifter och uppgifter mot slutkunder anpassade efter varje individs förutsättningar.
Vi arbetar både med de som en gång varit arbetsföra och måste rehabiliteras efter sjukdom eller olycka samt med de som aldrig tidigare haft en chans på arbetsmarknaden. Varje individ i samhället är viktig och det är bättre att personer som kan arbeta får vara med och bidra än att de blir sittandes vid sidanav.

Språkpraktik
För våra nyanlända från andra länder erbjuder vi språkpraktik. Att kunna svenska är enligt all forskning en stor nyckel in på arbetsmarknaden och vi ger våra praktikanter en möjlighet att få arbeta med personer med liknande kompetens i det yrke du valt och där du får prata svenska hela dagarna.

Projekt – Inkluderande Teknikbransch
Projektet Inkluderande Teknikbransch (InTek) drivs av Teknikcollege Skaraborg och Skaraborgs Kommunalförbund och syftar till att utveckla metoder som möjliggör strategisk kompetensförsörjning inom teknikbranschen genom att utmana normstrukturer på samhälls-, organisations- och individnivå. Projektet pågår till 2018. Vår roll här är som delprojektledare för att identifiera metoder för att attrahera nya grupper till teknikutbildningar.

Mångfaldsforum
Arbetet med jämställdhet och mångfald i företaget är ständigt pågående. För att hålla koll på de senaste metoderna och verktygen för att nå nya grupper, kanske nyanlända, är deltagande i Mångfaldsforum en självklarhet. Mångfaldsforum arrangeras årligen av Gothia Innovation, EDCS, IDC West Sweden, Högskolan i Skövde, Skaraborgs Kommunalförbund och finansieras av Västra Götalandsregionen. Fokus ligger på hur vi skapar former för ett hållbart jämställdhets- och mångfaldsarbete.


Socialt ansvarstagande – Anställda

“Funkar det i hemmet så funkar det på jobbet”
Detta är den personalpolicy som funnits sedan företaget grundades. Vi sätter familjen först.

Kollektivavtal
Vi är med i Almegas hängavtal med Unionen. Detta för att alla anställda ska få kvitto på att företaget tänker på dem i första hand oavsett vad som händer.