Driftpaket Brons

Driftpaket Brons ger effektivt skydd mot virus och skadlig kod, grundläggande system och nätverksmonitorering samt vid behov tillgång till en kunnig supportavdelning.

Avtalet är framtaget för mindre organisationer där någon eller några datorkunniga medarbetare oftast sköter löpande förvaltning men där förändringar, utrustningsbyten eller ändrade behov innebär att extern hjälp efterfrågas.

Beskrivning

Syftet med Bronsavtalet är att förebygga IT-relaterade avbrott beroende på virus och skadlig kod, felaktigt konfigurerad eller trasig utrustning; och i de fall detta inträffar få det snabbt åtgärdat för att säkerställa ett väl fungerande IT-system. Monitorering och underhåll sker löpande, enligt överenskommet pris, utan att ni behöver spendera arbetstid i onödan.

Västgöta-Data AB använder Barracuda Managed Workplace (MW) som Remote Monitoring and Managementlösning (RMM). MW gör att vi kan fjärrstyra, övervaka och hantera datorer, servrar och nätverksutrustning för att snabbt och effektivt kunna hjälpa er. Beroende på organisationens behov och preferenser kan vi med MW erbjuda flera serviceavtal med ökande grad av proaktivitet, hantering, automatisering av och rapportering

Villkor

Västgöta-Data AB fokuserar på långa kundsamarbeten, långsiktiga lösningar och nära samarbeten; i samband med detta erbjuder vi i samband med detta avtal den kompetens som företaget har att erbjuda både inom support och drift men också inom systemutveckling, programmering, databaser och utredningar kring effektivisering och lönsamhet.

Avtal tecknas löpande med 3 månaders uppsägningstid. Jouravgift, för vår tillgänglighet och för de enheter som skall ingå i serviceplanen tecknas enligt överenskommelse. I jouravgiften ingår varje månad ett avtalat antal timmars support och underhåll, samt tid för hantering av brandvägg/router/utveckling och tid för projektledning och koordinering. avtalade timmar genomförs under kontorstid (08.00-17:00) per månad. Vid eventuella problem påbörjas felsökning senast nästa arbetsdag och tiden räknas per påbörjad halvtimme. Icke utnyttjade timmar kan ej överföras till nästa månad. Semestertider eller andra veckor med begränsad tillgänglighet meddelas av Västgöta-Data AB i förväg (3 veckor). Kunden äger rätt att komplettera med fler enheter (i antal) efter hand vilket leder förlängning av avtalet enligt ovan.

För fasta tidsåttaganden gällande av kunden beställda arbeten ska kunden ha moderna arbetsstationer, bärbara datorer, plattor eller telefoner med moderna webbläsare. Med moderna avses i detta sammanhang enheter eller klienter som ligger inom ordinarie mjukvaru- eller hårdvaru-tillverkares uppdateringscykel gällande hårdvara och mjukvara, dvs där operativsystem eller tilläggsprogramvara tekniskt sett går att uppgradera till senaste version och då stöds av hårdvaran fullt ut. Uppgradering till senaste version av såväl operativsystem och mjukvara kan komma att krävas för full funktionalitet. För arbete med hårdvara och mjukvara som ej innefattas i ovanstående definition faktureras löpande per halvtimme enligt taxa nedan. Överskjutande tid faktureras enligt aktuell prislista baserat på vad som ska göras under vardagar (08:00-17:00) och övrig tid faktureras enligt Allmänna bestämmelser IT-Tjänster version 2014 punkt 9.2. Priser för eventuella inköp av utrustning, komponenter och licenser för kunds räkning samt för resor längre än 50km tillkommer. I övrigt gäller IT & Telekomföretagens Allmänna bestämmelser IT-Tjänster version 2014.